STATUT
logo-gal-unirea-gif3

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focșani se constituie la iniţiativa unor reprezentanţi ai sectorului public, sectorului privat, societăţii civile şi reprezentanţi ai zonelor urbane marginalizate pentru a promova interese socio-economice locale. Pentru aceasta, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focșani va utiliza, fără a limita, un nou instrument propus de Comisia Europeană – Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii - prin formarea unui parteneriat local, proiectarea şi implementarea unor strategii integrate de dezvoltare locală.

DISPOZIȚII GENERALE

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focșani este o persoană juridică română, de drept privat, non-profit, autonomă şi apolitică, având acronimul GAL Unirea Focșani. Asociaţia este înfiinţată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dovada disponibilităţii denumirii nr. 163045 a fost eliberată de către Ministerul Justiţiei in 04.09.2017.

SCOPUL ASOCIAȚIEI

Scopul asociaţiei este îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele urbane marginalizate (ZUM) prin dezvoltarea inteligentă, integrată şi durabilă a Municipiului Focșani. Elementul definitoriu al asociaţiei este că aceasta aduce împreună persoane fizice şi juridice angajate să se implice proactiv în dezvoltarea membrilor comunităţii locale. Asociaţia va promova interesele socio-economice locale şi dezvoltarea parteneriatelor de tip public – privat pentru identificarea şi implementarea unor soluţii viabile ţintind incluziunea comunităţilor marginalizate, combaterea sărăciei care le afectează şi îmbunătăţirea guvernanţei locale.

OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focșani urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

 • 1. Dezvoltarea urbană integrată şi inteligentă a comunităţii cu accent pe zonele urbane marginalizate pentru a consolida procesul de incluziune a comunităţilor marginalizate şi combaterea sărăciei care le afectează prin dezvoltarea unor strategii de dezvoltare locala (SDL)

 • 2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, la nivelul Municipiului Focșani şi prin efectul promotor al proiectelor vizate de SDL care are la bază analize pertinente evidenţiind nevoile locale, potenţialul de dezvoltare local, inclusiv al mediului de afaceri, profile de resurse umane şi competenţe, cererea locală de pe piaţa forţei de muncă.

 • 3. Încurajarea actorilor de la nivel local, în special al celor din comunităţile marginalizate, de a contribui activ la identificarea domeniilor de dezvoltare strategică;

 • 4. Încurajarea implicării şi participării active a membrilor comunităţii, în special a celor din zonele urbane marginalizate, în vederea deprinderii de către aceştia a abilităţilor necesare unui trai independent;

 • 5. Susţinerea şi promovarea unor acţiuni inovative ale membrilor săi în domeniul dezvoltării socio-economice la nivel urban, inclusiv prin finanţarea unor operaţiuni proprii ale acestora;

 • 6. Consilierea autorităţilor publice în elaborarea unor programe inovative privind dezvoltarea urbană, în special a zonelor urbane marginalizate, pentru a asigura complementaritatea şi coerenţa între intervenţii;

 • 7. Elaborarea şi/sau promovarea de iniţiative legislative menite să corecteze sau, după caz, să reglementeze anumite aspecte de interes pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului şi comunităţii reprezentate;

 • 8. Să fie un forum pentru persoanele interesate să-şi împărtăşească ideile şi experienţa cu privire la dezvoltarea comunităţii şi viitorul acesteia în contextul dezvoltării regionale, naţionale şi europene;

 • 9. Reprezentarea intereselor şi nevoilor membrilor săi în raport cu instituţiile locale şi naţionale;

 • 10. Crearea legăturilor cu alte organizaţii pentru a lucra împreună cu reprezentanţii altor comunităţi la nivel regional, naţional sau european pentru transferul de bune practici şi dezvoltarea de acţiuni inovative;

 • 11. Sprijinirea membrilor săi în identificarea de parteneri pentru proiectele proprii;

 • 12. Contribuirea la creşterea vizibilităţii comunităţii comunicând şi diseminând permanent informaţii relevante, rezultate şi realizări.

CALITATEA DE ASOCIAT

Membri asociaţiei sunt: membri fondatori şi membri asociaţi
Membri asociaţiei fac parte din mai multe sectoare, după cum urmează:

 • Sector public

 • Sector privat

 • Societate civilă

 • Reprezentanţi ZUM

 • Persoane fizice relevante

Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt:

 • Sector public:

 • Municipiul Focșani reprezentat prin Primar;

 • Direcția de Asistență Socială și Medicină Scolară;


 • Sector privat:

 • Camera de Comerţ şi Industrie Vrancea;

 • SC Fabrica Fondurilor Structurale SRL;


 • Societate civilă:

 • Crucea Roșie Vrancea;


 • Reprezentantii ZUM:

 • Asociația „Sfântul Stelian ocrotitorul copiilor”;

 • Parohia „Ștefan cel Mare și Sfânt” Focșani;

 • Protoieria Focșani 1;

ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL ALE ASOCIAȚIEI
 • ADUNAREA GENERALĂ - reprezintă organul suprem de conducere al Asociaţiei care decide în toate problemele importante şi este constituită din totalitatea membrilor. Ea are autoritatea de a îndeplini toate actele legale care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor, altele decât cele care sunt de competenţa Consiliului Director. Adunarea Generală poate funcţiona şi prin reprezentanţii împuterniciţi cu mandat de reprezentare .


 • Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 • -adoptă şi modifică Actul Constitutiv şi Statutul asociaţiei;

 • -alege şi revocă Consiliul Director, Cenzorul şi Preşedintele;

 • -decide cu privire la excluderea membrilor;

 • -analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Director,

 • Cenzorului şi alte informări şi propuneri ce-i sunt înaintate şi decide

 • asupra acestora;

 • -verifică activitatea Consiliului director, a cenzorului, modifică sau anulează hotărârile şi actele acestora considerate inadecvate şi decide descărcarea de gestiune a Consiliului Director;

 • -stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;

 • -aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

 • -aprobă înscrierea de noi membrii şi aprobă retragerea membrilor din asociaţie;

 • -stabileşte şi modifică cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale ale membrilor, instituie şi modifică alte contribuţii după necesităţi;

 • -hotărăşte dizolvarea şi lichidarea organizaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare;

 • -aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) al organizaţiei;

 • -aprobă strategiile de dezvoltare ale organizaţiei;

 • -îndeplineşte rolul de mediator în cazul litigiilor care apar în cadrul organizaţiei, sau între aceasta şi terţi.

 • CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director este ales de Adunarea Generală şi este format din 3 persoane: 1 preşedinte, 1 vicepreşedinte şi 1 membru.
Consiliul Director are următoarele atribuţii principale:
-convoacă Adunarea Generală;
-adoptă şi prezintă anual în faţa Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, raportul financiar/executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, programele şi proiectele asociaţiei, actele care urmează a fi adoptate de Adunarea Generala, precum şi alte informări şi propuneri privind organizarea şi funcţionarea asociaţiei;
-înfiinţează şi desfiinţează structuri tehnice specializate (departamente, comisii, grupuri de lucru) şi reglementează activitatea acestora;
-stabileşte organigrama departamentului executiv al organizaţiei şi atribuţiile detailate ale managerului, aprobă fişa postului pentru personalul angajat;
-angajează managerul organizaţiei şi restul personalului care funcţionează în executivul organizaţiei;
-controlează activitatea managerului şi aprobă anticipat sau, după caz, ratifică deciziile şi actele acestuia, modificând sau anulându-le pe cele considerate inadecvate;
-efectuează toate operaţiunile cerute şi necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a organizaţiei şi îndeplinirea obiectivelor prevăzute în statutul acesteia;
-elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare pe care-l supune spre aprobare Adunării Generale;
-decide asupra afilierii şi retragerii asociaţiei din alte structuri;
-încheie acte juridice în numele şi pe seama organizaţiei, ratifică contractele, convenţiile şi celelalte acte juridice încheiate de către responsabilul administrativ;
-la propunerea managerului, aprobă proiectele şi programele asociaţiei;
-emite proiecte de hotărâri în vederea supunerii acestora spre aprobare asociaţilor;
-coordonează întocmirea programelor şi proiectelor necesare realizării strategiilor, priorităţilor şi obiectivelor asociaţiei;
-stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile individuale ale membrilor Consiliului Director;
-îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generala a Asociaţilor;
-stabileşte modul de selecţie pentru terţi colaboratori;
-aprobă programele/proiectele majore de dezvoltare ale organizaţiei şi stabileşte asocierea şi participarea în programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi cooperare transfrontalieră, în condiţiile legii;
-membri Consiliului Director pot ocupa funcţii executive în cadrul organizaţiei, în conformitate cu competenţele profesionale.

CENZORUL este ales de către Adunarea Generală a organizaţiei pe o perioadă de 2 ani.
Acesta nu poate fi în acelaşi timp şi membru al Consiliului Director.
Atribuţiile Cenzorului sunt următoarele :
-verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
-verifică activitatea financiară a Consiliului Director, managerului şi a structurilor executive ale asociaţiei;
-întocmeşte rapoarte şi
informează Adunarea Generală cu privire la cele constatate prin prezentarea rapoartelor financiare în cadrul şedinţelor acesteia;
poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;
-
în exercitarea atribuţiilor este independent de Consiliul Director şi răspunde numai în faţa Adunării Generale a Asociaţiei ;

MANAGERUL organizaţiei şi executivul organizaţiei sunt angajaţi de către Consiliului Director şi trebuie să deţină competenţele şi abilităţile necesare pentru a gestiona procese de dezvoltare la nivel local.

Managerul
are următoarele atribuţii:
-coordonează activitatea de zi cu zi a asociaţiei atât sub aspect organizatoric, cât şi al respectării procedurilor de lucru;
-asistă Preşedintele şi Consiliul Director;
-pregăteşte materialele pentru Adunarea Generală şi pentru Consiliul Director;
-pregăteşte şi supervizează minutele şedinţelor Adunării Generale şi Consiliului Director;
-realizează parteneriate între sectorul public, sectorul privat şi societatea civilă în vederea demarării SDL;
-colaborează cu facilitatorii locali;
-identifică şi mobilizează persoanele resursă şi liderii de pe teritoriul SDL;
-analizează nevoia de resurse şi competenţe pentru demararea şi gestionarea proceselor de dezvoltare locală;
-răspunde de activităţile de informare, comunicare şi animare a reprezentanţilor instituţiilor
publice (de la nivel naţional, regional, judeţean sau local), precum şi a sectorului privat sau ONG-urilor şi a altor reprezentanţi ai societăţii civile;
-menţine relaţiile cu presa şi publicul larg
;
-gestionează activitatea financiar contabilă a asociaţiei;
-distribuie documentele Consiliului Director.

COMITETUL DE SELECȚIE A PROIECTELOR
Membrii Comitetului de selecţie a proiectelor sunt propuși de Consiliul Director și aprobați de Adunarea Generala. Comitetul de selecţie a proiectelor va fi alcătuit din 5-11 persoane (reprezentanţi ai autorităţilor publice şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat). La nivelul luării deciziilor în cadrul comitetului se va aplica regula potrivit căreia cel puţin 50% din voturile legate de selecţia proiectelor trebuie să aparţină sectorului non-public. Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al autorităţilor de management.

Stacks Image 502
Stacks Image 1886
Stacks Image 1889
Stacks Image 1892

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.