AM POCU 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de ETF pentru apelul POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma)

evenimente gal01

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC – Regiune mai puțin dezvoltată.
Începând cu data de 03.08.2018, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucratoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul "
Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+".

SURSA
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/510/am-pocu-2014-2020-public%C4%83-lista-intermediar%C4%83-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-aprobate,-%C3%AEn-etapa-de-etf-pentru-apelul-pocu-390-5-1-reducerea-num%C4%83rului-de-comunit%C4%83%C8%9Bi-marginalizate-roma-%C8%99i-non-roma